Wat is DNA in multidimensionaal perspectief? Een korte beschouwing.

Veel mensen denken bij DNA enkel aan “erfelijk materiaal; datgene wat je nu eenmaal meekrijgt van je ouders en wat je uiterlijk en enige karaktereigenschappen vormgeeft.”
In deze beschouwing benader ik de vraag “Wat is DNA?” vanuit multidimensionaal perspectief. Vanuit dat perspectief is DNA een bewustzijnsdrager, een informatiedragende vorm die de uitdrukking van bewustzijn in de materie aanstuurt. En niet een statische drager, maar een levende, flexibele drager die zich vormt naar gelang het bewustzijn dat zich erdoor uitdrukt. DNA is de in de stof uitdrukkende frequentie van jouw bewustzijn.
De vormvastheid van DNA is maar zeer relatief, gebleken is dat het zich aanpast aan de ervaringen van het bewustzijn ( de mens bv). Het is de lens waardoor ons bewustzijn (de illusie van) vaste materie en leven in deze densiteit vormgeeft. In ieder dimensionaal lichaam dat we hebben, hebben we een vorm van DNA. Het is in iedere dimensie de bij die densiteit passende vormdrager voor ons bewustzijn. En in iedere dimensie drukt het uit wat we op dat nivo manifesteren. Al onze bewustzijnslagen en al onze dimensionale lichamen staan met elkaar in verbinding, en zo ook al ons multidimensionale DNA. Ons bewustzijn búiten de dimensionaliteit is vrij van vorm en beperkingen en vrij van DNA en behoud àlle mogelijkheden in zich.
Wat impliceert dit alles nu? Het betekent dat we met ons bewustzijn in staat zijn om ons DNA en dus de projectie van onze ervaringen in deze densiteit, te beinvloeden. Niet tijdelijk en oppervlakkig, maar diepgaand en duurzaam. Dit proces begint bij bewustzijn, en vervolgens zal de lens waardoor je de wereld in de vorm ervaart ( je DNA) zich aan deze verandering in bewustzijn aanpassen en je werkelijkheid gaan vormgeven in lijn met je bewustzijn. Op deze manier breng je je (hogere) bewustzijn binnen tot in de materie van je lichaam, wat een diepgaande verandering van ervaring van het leven met zich mee kan brengen. Op deze manier kun je de “noodlottige erfenis” van je voorgeslacht neutraliseren en hoef je niet door te gaan als een kopie of product van de vele generaties vóór je. ( Al doe je er goed aan het goede daarvan te behouden!) We zijn in staat om overgeerfde eigenschappen los te laten en in plaats daarvan meer van onze oorspronkelijke identiteit binnen te halen in onze ervaring en leefwereld.
Wat heeft het multidimensionale karakter van DNA daar nu mee te maken? Niets en alles. Niets in de zin dat ons 3d DNA reageert op ons bewustzijn, of dat bewustzijn nu enkel gericht is op de materiële wereld of niet. En daar ligt ook meteen de reden dat het er alles mee te maken heeft; wanneer je je bewustzijn verruimt om méér dan je derde-dimensie-realiteit te kunnen ervaren, leg je de koppeling met je multidimensionale lichamen en dus met je manifestatie mogelijkheden die daarbij horen. Dit heeft kwantumsprongen in bewustzijnsontwikkeling tot gevolg. En dus kwantumsprongen in manifestatie mogelijkheden.
Het verruimen van bewustzijn gebeurt alleen als de “mind” stil wordt en in resonantie komt met het hart. Wanneer de geest stil wordt en ruimte maakt voor het gewaarzijn, treedt ons ruimere bewustZijn direct binnen in onze waarneming.
Deze gebeurtenis brengt nieuwe informatie van een hogere orde binnen in ons fysieke systeem en brengt ons tot op DNA niveau in beweging om dit ruimere bewustzijn steeds duurzamer te verankeren in ons lichaam en daarmee in onze realiteit van alledag.
De training van de geest om stil te worden en in heel diepe ontspanning toch wakker en gefocust te blijven, is om die reden belangrijk; het maakt ruimte voor je hogere-Zelf delen om in deze dimensie af te dalen en hier mede-creator van de ervaren realiteit te worden.
Dit zal een wereld met zich meebrengen die in harmonie is met de organische, samenwerkende en levengevende principes van schepping, in plaats van een wereld gebaseerd op concurrentie en strijd om te overleven. Om te beginnen in je persoonlijke ervaring en leven en vervolgens zichtbaar in de wereld om je heen.

Tijdens de trainingsdag met het thema DNA gaan we hier dieper op in en maken we een stap om dit zelf te gaan ervaren en om te zetten in een werkzame realiteit.


image

4 december 2019Beschouwingen